Terms of Service

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “ข้อกำหนดในการให้บริการ”) อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ [เว็บไซต์] (“บริการ”) ที่ดำเนินการโดย SEOFanpageThailand (“พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”)

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้

บัญชี

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การไม่ทำเช่นนั้นถือเป็นการละเมิดข้อกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณในบริการของเราถูกยกเลิกทันที

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการและสำหรับกิจกรรมหรือการกระทำใดๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะใช้กับบริการของเราหรือบริการของบุคคลที่สามก็ตาม

คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานดั้งเดิมเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ SEOFanpageThailand และผู้ออกใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ทั้งใน [ประเทศ] และต่างประเทศ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของเราร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SEOFanpageThailand

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย SEOFanpageThailand

SEOFanpageThailand ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า SEOFanpageThailand จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่มีอยู่บน หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การสิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหากคุณละเมิดข้อกำหนด สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณ คุณเพียงแค่หยุดใช้บริการต่อไป

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด SEOFanpageThailand หรือกรรมการ พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม บังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร ข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยม หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ อันเป็นผลมาจาก (i) การเข้าถึงหรือการใช้งานหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณ; (ii) พฤติกรรมหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามในบริการ; (iii) เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากบริการ; และ (iv) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณหรือเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม หรือแม้กระทั่ง หากพบว่าการแก้ไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ล้มเหลวจากวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของ [ประเทศไทย] โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาล ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเรา และแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใดๆ มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการอีกต่อไป

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา